පොදු උපදෙස්:

 • සියලුම යොමු කිරීම් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද කර්තෘගේ මූලාකෘති විය යුතුය.
 • අත්පිටපත් වර්තමානයට අදාලවන තත්වයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ යුතු අතර සමාජවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රය හා අදාල විය යුතුය. සඟරාව විසින් කලින් කලට විවිධ තේමා ඉදිරිපත් කල විට ඒ යටතේ ලිපි යොමු කල හැකිය.
 • වචන සීමාව 5000-10000 අතර විය යුතුය.
 • උපුටා ගැනීම් දැක්වීමේ දී ඇමරිකානු මනෝවිද්‍යා සංගමය මගින් අනුමත කළ ආකෘති (APA) ශෛලිය අනුව සිදු කළ යුතුය.
 • අත්‍යවශ්‍ය කරුණු දැක්වීමක දී හැරෙන්නට පාද සටහන් (footnotes) නොයෙදීමට කර්තෘන් වගබලා ගත යුතුය.
 • කර්තෘන් ඔවුන්ගේ ලිපිවල අදහස්, අර්ථකතනයන් භා නිගමනයන් සම්බන්ධයෙන් තනි වගකීම දරන අතර, ඒවා සඟරාවෙහි පල කිරීමෙන් හැඟවෙන්නේ සඟරාව ඒවායෙහි දක්වා ඇති අදහස් සම්බන්ධයෙන් වගකීම ගන්නා බව නොවේ.
 • අත්පිටපත් වචන 200කට නො අඩු සංක්ෂේපයක් විය යුතු අතර එහි කර්තෘගේ විස්තරය, එම ලිපි කර්තෘගේ බව සනාථවන ප්‍රකාශයක් සහ එම ලිපි මීට ප්‍රථම කිසිම තැනක ප්‍රකාශයට පත් නොකර ඇති බවට තහවුරු කිරීමක් අන්තර්ගත විය යුතුය. ස්තූති කිරීම් යටතේ තාක්ෂණික විශේෂඥයන්ගේ විවිධ අර්ථකතන, අදහස් හා චිචාර මෙන් ම ආධාර දුන් මූලාශ්‍ර (ඇත්නම් පමණක්) ආදියේ දායකත්වය සඳහන් කළ යුතුය.
 • භාරදෙනු ලබන ලිපි අනුමත වන්නේ ක්ෂේත්‍රයේ අනෙකුත් ප්‍රවීණයන්ගේ විචාරණ ක්‍රියාවලියන්ගේ අනතුරුවය.
 • අදාල කලාපය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට මසකට පමණ පෙර ලිපි ප්‍රකාශනය සඳහා භාර ගන්නවා ද නැති ද යන වග පිළිබඳ කර්තෘ දැනුවත් කිරීම් සිදු කරනු ලබයි.
 • කාලසීමව ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් සෑම කර්තෘවරයෙකුම සංස්කරණය කරන ලද පිටපතක් සඟරාවට යොමු කළ යුතුය.
 • අත්පිටපත් තර්කය හා ව්‍යුහයට අදාළව පමණක් විචාරය කරනු ලබයි. එය පහත විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කළ හැකි ය. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • අත්පිටපතක් යොමු කිරීමට පෙර සෑම කර්තෘවරයෙකුම සගරාවේ ආචාරධර්ම ප්‍රකාශනය කියවීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.‍

Already Have a Paper?

Submit Now